કચ્છી માત્ર “બોલી” નથી, સંપૂર્ણ ભાષા જ છે. નીચે ”kutchi bhasa-lekh” તેં ક્લિક કર્યૉ.

kutchi bhasa-lekh

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s